2018-05-11 – ZMIANA W REGULAMINIE SERWISU REJESTRACJI DOMEN W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA RODO

Szanowni Państwo!

W powodu wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż zmianie ulegnie pkt. 11. Regulaminu serwisu rozszerzający wachlarz dozwolonych dokumentów przy wydawaniu kodów Authinfo potwierdzających status Abonenta będącego osobą fizyczną i uchylający potwierdzanie statusu Abonenta jedynie na podstawie przesłanego dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi. Od dnia 25.05.2018 r. punkt 11 otrzyma brzmienie:
„11. Poprawnie wypełniony formularz musi:
11.1 zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
11.2 w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
11.3 zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta, których lista znajduje się na wniosku o wydanie kodu authinfo dostępnym na stronach serwisu Usługodawcy.
11.4 zawierać unikalny numer partnera CSP obsługującego Abonenta.”

Wniosek o wydanie kodu Auth-info obowiązujący od dnia 25.05.2018 r. został Państwu udostępniony na stronie.  Prosimy o zapoznanie się z nowym formularzem. Od dnia 25.05.2018 r. będą rozpatrywane wyłącznie wnioski nadesłane w nowym formacie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">